Vakıf Tescili İçin Dava Dilekçesi Örneği

26
Aralık
2014
Vakıf Tescili İçin Dava Dilekçesi Örneği

                   …….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

DAVALI                : Hasımsız

KONU                   : …………. Vakfı resmi senedinin sicile tesciline karar verilmesi isteminden ibarettir

 

                                      A Ç I K L A M A L A R

 

A-) ……………..kurucuları olan

 

…..

 

… ait İstanbul … Noterliği’nde ……… tarih ve ……..yevmiye numarası ile vakıf resmi senedini düzenletmişlerdir.

 

B-) ……. Vakfının “gayesi ……. ‘dır.

 

C-) Vakıf Resmi Senedi’nde kanunun öngörmüş olduğu bütün hususlar eksiksiz olarak gösterilmiştir. Kurucular tarafından ……… TL para…. Vakfına ’na tahsis edilmiştir. Para…….. Bankası Şubesine vakıf adına depo edilmiştir.

 

D-) Sayın mahkemenizce uygun görüldüğü takdirde ……. Vakfının tescili, mahkemeniz nezdindeki Özel Sicile kaydı ile Merkezi Sicile kaydı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gerekli tebligatın yapılması için başvuru zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER       : Vakıflar Kanunu,  Medeni  Kanun ve ilgili mevzuat

SÜBUT NEDENLERİ       : ……………… vs. her türlü yasal delail

 

NETİCE VE TALEP          :  Yukarıda izah etmeye çalıştığımız nedenlerle;

davamızın kabulü ile,

1-   ……. Vakıf senedinin mahkemeniz nezdindeki Özel Sicile kaydı ile tescilden sonra Merkezi Sicile kaydolmak ve Resmi Gazetede yayımlamak üzere kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne  gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına   karar verilmesini bilvekale talep ederim.                                                                                                 Davacı Vekili

                                                                                             Av.

 

 

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog