İdare Mahkemelerinde Hangi Çeşit Davalar Açılır?

02
Eylül
2014
İdare Mahkemelerinde Hangi Çeşit Davalar Açılır?

a.      b. İDARE MAHKEMELERİNDE HANGİ ÇEŞİT DAVALAR AÇILIR ?

 

İdare Mahkemelerinde,

a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı İptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan İptal davaları,

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar açılır.

 

İptal davaları, idarî bir işlemin İptalini,

 

Tam yargı davaları ise, idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkın yerine getirilmesini veya maruz kalınan bir zararın tazminini (ödettirilmesini) hedef alan davalardır. Tam yargı (tazminat) davaları idari işlem ya da idari eylem kaynaklı olabilir.

 

İptal davalarında, kişisel hakları ihlal edilenlerce idarenin bir işleminin İptali talebi söz konusu iken, tam yargı davalarında idari bir işlemin veya eylemin ya da idari sözleşmenin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi nedeniyle zarara uğrayanların bu zararlarının tazmini amacı bulunmaktadır.

 

Disiplin cezası, terfi ettirilmeme, kademe ilerlemesi yaptırmama v.b. işlemlerin İptali istemleri İptal davalarına, idari işlem ya da eylemden doğan zararların tazmini sebebiyle açılan tazminat davaları tam yargı davalarına misal olarak gösterilebilir.

 

İdare mahkemelerinde tespit ve yorum davaları açılamaz. 

 

İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup İdari mahkemeler;  yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini  kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

 

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır.

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog