Vasiyetnamenin Tenfizi İçin Dava Dilekçesi

26
December
2014
Vasiyetnamenin Tenfizi İçin Dava Dilekçesi

 

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                      :

VEKİLİ                                     :

DAVALI                        :

KONU                         :Vasiyetnamenin tenfizi talebi hakkındadır.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

1) Vasiyet eden ….   …. Noterliğinden ……… tarih ve …… yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi” ile ……İstanbul ili … ilçesi …….. Caddesinde kain tapunun … Ada, … Pafta, … nolu parseldeki taşınmaz üzerindeki hissesinin tamamını  müvekkilime vasiyet etmiştir. (Ek 1)

 

2) Vasiyet eden, ………. tarihinde vefat etmiştir. (Ek 2)

 

3) Vasiyetname İstanbul... Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin ………. Esas, …… Karar sayılı dosyasında açılıp okunarak kesinleşmiştir. (Ek 3)

 

4) Mirasçılarca vasiyetnamenin iptaline yönelik dava açılmıştır. İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………. Esas sayılı dosyasında, vasiyetin iptali istemi ret edilmiştir. Karar kesinleşmiştir. (Ek 4) Bu durumda vasiyetname kesinlik kazanmış bulunmaktadır.

 

6) Bu nedenle  murisin vasiyetnamesinde belirtmiş olduğu muayyen mal vasiyeti nedeniyle tapu ve resmi dairelerde gerekli işlemeleri yapabilmek için Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği, vasiyetnamenin tenfizi davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER                  : Vasiyetname, Mahkeme Kararları  vs her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER               :Medeni Kanun, HMK ve ilgili mevzuat

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ VAKIALARIN HANGİ DELİLLERLE  İSPAT EDİLECEĞİ HUSUSU:

Dava dilekçemizdeki vakıalar, ………………

tüm dava dosyası ve yasanın öngördüğü her türlü delil ile ispatlanacaktır. 

 

NETİCE VE TALEP :    Yukarıda sayılan nedenlerle; davamızın kabulü ile İstanbul... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……… Esas sayılı ilamı ile açılıp kesinleşmiş olan, İstanbul …. Noterliği’nin ……. tarih ve …… yevmiye sayılı vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimizi  bilvekale bilgilerinize arz ederim. ....2014

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

 

 

 

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog